Regulamin

Regulamin sklepu internetowego harmax.pl, obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym HARMAX prowadzonym pod adresem www.harmax.pl.

 

Sprzedającym oraz Administratorem Sklepu (w rozumieniu niniejszego Regulaminu) jest Mariusz Haremza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HARMAX z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 35, NIP: 967-035-92-97, REGON 340562660 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Klientem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów w sklepie internetowym HARMAX w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (zwana również Konsumentem) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Kontakt ze sklepem internetowym HARMAX.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Poniżej przedstawiamy listę kontaktów ze Sprzedającym:

 

Telefony: 1) stacjonarny (052) 322 05 95 pon. – pt. od 8.00 do 17.00 (sob. do 13.00)

2) komórkowe 604 621 816 pon. – pt. od 8.00 do 17.00 (sob. do 13.00)

668 280 776 pon. – pt. od 8.00 do 17.00 (sob. do 13.00)

E-mail: haremza@harmax.pl

 

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy jest dostępny w godzinach urzędowania sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 17.00, oraz w sobotę w godzinach od 9.00-13.00.

 

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep internetowy HARMAX prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.harmax.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.harmax.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa łożysk oraz innych części mechanicznych.

II. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie zamówienia oznacza prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych, tj. imię i nazwisko, PESEL albo nr paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, dokładny adres dostarczenia towaru oraz telefon i adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy dane Klienta są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej, w szczególności: faktur z załącznikami, faktur korygujących z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528).
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać rejestracji w sklepie internetowym HARMAX. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym HARMAX należy wypełnić formularz rejestracyjny, wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*) oraz zatwierdzić dane przyciskiem „Zarejestruj”. Podany w formularzu rejestracyjnym e-mail stanowi jednocześnie login. Hasło składa się z ciągu znaków podanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Potwierdzenie rejestracji nowego użytkownika jest możliwe tylko w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 17.00, oraz w sobotę w godzinach od 9.00-13.00.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, obejmujące cenę zamówionych produktów oraz wszystkie koszty (koszty przesyłki), które zobowiązany jest uiścić Klient.
 9. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- opisu przedmiotu Zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami,

- sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

- wybranej metody i terminu płatności,

- wybranego sposoby dostawy,

- danych kontaktowych Klienta,

- ewentualnie danych do faktury.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest złożenie oświadczenia:

- o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz „kliknięcie” przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

11. Wysłanie Zamówienia przez Klienta nie stanowi złożenia Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

12. Zamówienie jest skutecznie złożone po otrzymaniu przez Klienta od sklepu internetowego HARMAX potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje tylko w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 17.00, oraz w sobotę w godzinach od 9.00-13.00.

13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towarów i usług.

III. Termin i koszt dostawy

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej GLS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru, po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym ze sklepem internetowym.
 3. Termin dostarczenia przesyłki wynosi:

- 1-2 dni roboczych, przy przesyłkach dostarczanych przez firmę kurierską (GLS),

- 2-3 dni roboczych, przy przesyłkach dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Termin nadania przesyłki jest uzależniony od

- godziny złożenia zamówienia,

- sposobu płatności,

Zamówienia składane do godz. 14.00 są realizowane tego samego dnia roboczego, natomiast te składane po godz. 14.00, są realizowane następnego dnia roboczego.

Przy wyborze opcji płatności „przelew”, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku przesłania takiego potwierdzenia, do realizacji zamówienia należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu internetowego HARMAX (od 1 do 2 dni roboczych).

5. Koszty transportu przesyłki (w tym również koszty zmierzenia i opakowania niestandardowego, opakowania towaru w większej ilości lub o większych rozmiarach, ubezpieczenia towaru na czas przewozu, koszty wyładunku) pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz wielkości przesyłki. Cennik kosztów transportu znajduje się w zakładce „Koszty transportu”. Koszt transportu towarów o niestandardowych wymiarach jest ustalany indywidualnie, poprzez korespondencję e-mail. Brak uzgodnienia tej kwestii, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy sprzedaży przez sklep internetowy.

6. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedający może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

 

IV. Odbiór towaru.

 1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego HARMAX. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 2. Klient jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy towar posiada cechy zgodne z zamówieniem, w szczególności czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz stosowną dokumentację.
 3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru powinny być przekazywane firmie HARMAX w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w momencie odbioru towaru, a w przypadku gdy sprawdzenie towaru pod względem jakościowym w momencie odbioru towaru nie będzie możliwe – najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru towaru.
 4. Od momentu wydania towaru, tj. wydania go przez firmę HARMAX przewoźnikowi (oddanie przesyłki kurierowi, nadanie przesyłki na Poczcie Polskiej), ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru przechodzi na Klienta.
 5. Zamówienia są realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Przepisy ust. 2, 3 i 4 nie mają zastosowania wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego.

V. Zasady płatności.

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

- za pobraniem (przy odbiorze towaru),

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal,

- w formie przedpłaty – przelewem na rachunek bankowy sklepu.

2. Ceny towaru nie zawierają kosztów przesyłki. Wartość zamówienia to cena towaru i koszt przesyłki.

VI. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34, 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Pisemny wzór oświadczenia jest załączony do zamówionych produktów. Treść oświadczenia można pobrać TUTAJ. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: haremza@harmax.pl bądź listowne na adres: P.H.U. HARMAX Mariusz Haremza, ul. Grunwaldzka 35, 85-239 Bydgoszcz.
 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta
 3. W treści oświadczenia, Konsument powinien wskazać aktualny numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie potwierdza (na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy) Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 7. Konsument zwraca towar, stanowiący przedmiot Umowy na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej.

 1. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu art. 39 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej na drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

VII. Reklamacje.

 1. Jeżeli produkt posiada gwarancję producenta – Klient może go reklamować w ramach tej gwarancji zgodnie z postanowieniami gwarancji.
 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. W przypadku gdy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 

7. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 

8. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 6b wyłącznie w sytuacji gdy:

a. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedającym.

 

9. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 

10. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 

11. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d. żądać usunięcia wady

 

12. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego , a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającego w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

14. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, możliwe jest dołączenie przez Konsumenta opisu niezgodności towaru z Umową.

15. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

16. Sprzedający, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 11 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

17. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18.Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

19. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

20. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

21. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

22. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

23. Sprzedający może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

24. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

25. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

26. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 3, 4 oraz 5 Działu VII niniejszego Regulaminu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

27. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

28. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze podmiotem trzecim stała się prawomocna.

29.Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

30. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

31. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedającego upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

32. Adresem właściwym do złożenia reklamacji jest: P.H.U. HARMAX Mariusz Haremza, ul. Grunwaldzka 35, 85-239 Bydgoszcz.


VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.harmax.pl następujące Usługi Elektroniczne:

- założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;

- umożliwienie złożenia zamówienia poprzez Sklep internetowy.

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.hamrax.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: haremza@harmax.pl lub pisemnie na adres: P.H.U. HARMAX Mariusz Haremza, ul. Grunwaldzka 35, 85-239 Bydgoszcz. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: haremza@harmax.pl lub pisemnie na adres: P.H.U. HARMAX Mariusz Haremza, ul. Grunwaldzka 35, 85-239 Bydgoszcz.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 8. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 9. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 10. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: haremza@harmax.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: P.H.U. HARMAX Mariusz Haremza, ul. Grunwaldzka 35, 85-239 Bydgoszcz.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu, z tym zastrzeżeniem, iż postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy:

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., poz. 93 z późn. zm.).

 

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

 1. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Nazwa Sklepu internetowego harmax.pl, adres pod którym jest dostępny: www.harmax.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem